Námestie s mestským hradom Stropkov

Popis

Urbanistické riešenie

Pôvodnú architektúru hospodárskeho dvora sme sa rozhodli doplniť tromi novými hmotami podľa jednoduchého pravidla: ku každému štítu pridáme jednu hmotu. Do vstupného priečelia hospodárskej budovy pridávame štít. Priame a vnemové prepojenie knižnice s priľahlým parkom a spojovacími cestami považujeme za nosné, preto je vždy aspoň jedna z nových prístavieb jasne viditeľná alebo otvorená smerom do ulice alebo parku. Stojí v ceste, ale mimo hranice pamiatkovej zóny.

Časť parkovacích miest je umiestnená mimo pozemek pozdĺž Školskej ulice, zvyšné sú uvažované v rámci pozemku pri vstupe do prístavby; neskôr, po asanácii objektu garáže, považujeme za vhodné umiestniť parkovacie miesta na jej mieste. 

Rešpektujeme ideu vytvorenia z priľahlého objektu verejnú stavbu, preto je medzi jednotlivými budovymi vytvorený kvalitný manipulačný predpriestor, ktorý je i spojkou medzi ulicou Školskou (parkom SNP) a Mestským parkom Galanta. V návrhu obnovujeme pôvodné studne, ktoré sa nachádzajú približne na hranici pozemku a sú zakomponované do oplotenia. Nové oplotenie v pôvodnej stope je transparentné tvorené stĺpikovými prvkami doplnenými o murované kotviace stĺpy do výšky cca jeden a pol metra. 

Usadením dvoch nových hmot do súčasných štítov hospodárskej budovy nám vznikne priestorové delenie vonkajších priestorov. Tieto vonkajšie priestory využívame ako vyššie zmienený predpriestor budov (verejná časť), ďalej multifukčný priestor pre vonkašie aktivity – dvor a záhradu (poloverejná časť). Predpriestor verejných stavieb je doplnený o umelecké dielo. Dvor novej knižnice bude využívaný pre vonkajšie aktivity ako napríklad autorské čítanie, preto je v jej priestore navrhnutá multifunkčná plocha s plachtovitým zastrešením v prípade horúcich/daždivých dní s pítkom. V priestore záhrady sa nachádza terasa kaviarne a vonkajší altán, ktorý je umietnený na hranici vizuálneho prechodu mezi knižnicou a parkom. Tu sa novo navrhnuté stromy vlievajú do pozemku bývalého hospodárskeho dvora a tým zotierajú svoju vizuálnu deliacu hranicu. 

Prevádzkové riešenie

Z priľahlej Školskej ulice upúta na prvý pohľad nová hmota schodiska. Výrazne tvarovaný nápis knižnica dáva tušiť, čo sa v novozrekonštruovanom priestore deje. Knižnica podlieha časovému prevádzkovému režimu, a preto môžu byť oba vchody, ten z ulice aj ten z parku, v určitom čase zatvorené. 

Návštevníci vstupujú do knižnice cez väčší objem z dvoch stromov. Dve nové hmoty smerom do parku voláme “stromy”. Tu sa nachádza spoločenské centrum, kaviareň, kontakt návštevníkov so zamestnancami, oddelenie pre nevidiacich, e-kníh a regionálne oddelenie, čitáreň a oddelitelné sociálne zázemie. Tento objem budovy je navrhnutý tak aby sa dal prevádzkovo oddeliť od zvyšku budovy. V prízemí pôvodnej hospodárskej budovy sa nachádza oddelenie pre dospelých a vertikálnou komunikaciou v štíte možno vystúpiť na otvorenú galériu v podkroví s oddelením pre deti a mládež. Objekt je plne bezbariérový. Disponuje rôznymi druhmi mikropriestorov pre tiché študovne a čitárne, ktoré sú rozdistrubuované po celej knižnici. 

V kratšom krídle pôvodnej budovy sa nachádza technické a prevádzkové zázemie, na ktoré nadväzuje posledná z nových budov, ktorá slúži administratívnym pracovníkom knižnice.

Konstrukčné a materiálové riešenie

Pôvodnú hospodársku budovu sme sa rozhodli zachovať v jej stope a objeme. Meníme len jej hmotové riešenie pridaním štítu s typickou zuborezovou výzdobou na juhovýchodnom konci krídla a jemným zvýšením celej strechy pre lepšiu využiteľnosť, strecha je navrhnutá ako nová s krytinou i novým krovom. V juhozápadnej časti krovu umiestňujeme dve dlhé výklopné okná, ktoré dávajú budove nielen súčasný charakter, ale aj vhodné študijné priestory a prirodzené osvetlenie.

Interiéru pôvodnej budovy dominuje vysoká knižnica pozdĺž dlhšej fasády, ktorá plynule prechádza zo steny smerom ku krovu, kde tvorí výraznú časť krov so zaoblenými stužujúcimi väzníkmi, medzi ktorými je umiestnené osvetlenie a samotná knižnica. 

Dve nové hmoty smerom do dvora – stromy, sú z priečne lepených drevených väzníkov smerujúcich od stredu von, ich stred je stužený pevným betonovým jadrom. Nová hmota samostatne stojaceho schodiska je z monolitického betónu s otlačenou textúrou dreva.

Fasáda pôvodnej hospodárskej budovy je navrhnutá v bielej profilovanej omietke s vystúpeným soklom. Strecha je nová svetlosivá falcovaná plechová krytina so skrytým žlabom. Nové budovy vizuálne priznávajú svoju konštrukčnú materialitu i v interiéry. Pre všetky tri prístavby navrhujeme živú strechu s bujnou vrstvou zelene. Návrh aplikuje principy modrozelenej infrastrúktury (MZI), ktoré prispievajú k zníženiu dopadu klimatických zmien a súčasne vedú k zlepšeniu mikroklímy v mieste a rozšíreniu biodiverzity.

Autor: uncut / Nikoleta Slováková, Tereza Šváchová, Lena Il’ová
Místo: Galanta, Slovensko
Návrh: 2023